Water: monstername & conservering

Wij informeren u omtrent een aantal wijzigingen in het kader van waterbemonsteringen, met name betreffende:

  • drinkwater: bemonsteringstechniek voor staalname aan de kraan
  • verplicht gebruik van specifieke recipiënten bij monstername (grondwater, drinkwater, afvalwater, ea.).

We lichten beide punten hieronder toe en starten met (1) de bemonsteringstechnieken voor staalname aan de kraan (dewelke door ons monsternameteam toegepast worden) in kader van drinkwaterkwaliteit (conform Vlarem II, Besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2001 of KB 14/01/2002). Hiervoor verwijzen we naar de procedure die u in volgende weblink terug vindt. Samenvattend worden hierin 3 types staalnames uitgewerkt:

  • TYPE A:

MONSTERNAME VOOR DE BEPALING VAN DE WATERKWALITEIT VAN HET GEPRODUCEERDE/AANGELEVERDE WATER

Methode om de kwaliteit van het water te bepalen zoals het geproduceerd/aangeleverd wordt zonder de eventuele invloed van een binnenleiding netwerk. Daarom wordt in deze methode steeds gespoeld tot constante temperatuur. Het gaat hier dus om de intrinsieke kwaliteit van het water. Hiervoor wordt het staal steeds zo dicht mogelijk bij de watermeter (leidingwater) of bij de pomp (putwater) genomen en er mag zeker geen behandeling uitgevoerd zijn op het water! Aangezien de watermaatschappijen deze controles zelf uitvoeren voor het leidingwater, is staalname type A enkel van toepassing bij het gebruik van grond- of putwater. Specifieker betreft het bemonstering in kader van “kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie” alsook bemonstering in kader van ionenbalans dewelke opgelegd wordt in Vlarem II.

  • TYPE B:

MONSTERNAME VOOR DE BEPALING VAN DE WATERKWALITEIT AAN EEN AFNAMEPUNT TER CONSUMPTIE

Deze monsternamemethode geeft de kwaliteit van het water aan een afnamepunt ter consumptie inclusief de eventuele invloed van een binnenleiding netwerk. Deze invloed is afhankelijk van de keuze van het staalname punt en de locatie ervan binnen het binnenleiding netwerk. In deze methode wordt doorgaans enkel kort gespoeld. De invloed van verontreinigingen van het afnamepunt zelf wordt uitgesloten. Kort spoelen wordt gelijkgesteld aan maximaal 1 liter. Bij drinkwaterfonteinen wordt er kortstondig 1x voorgespoeld. Alle drinkwaterstaalnames (behalve Legionella) vallen vanaf heden standaard onder deze werkwijze.

  • TYPE C:

MONSTERNAME VOOR BEPALING RISICO-EVALUATIE BIJ CONSUMPTIE (WORST-CASE BENADERING)

Deze monsternemingsmethode heeft als opzet om de minst gunstigste omstandigheden van de kwaliteit van het water na te gaan ter hoogte van het staalnamepunt. Deze methode wordt toegepast bij risico-evaluaties en in bijzondere situaties, bijv. bij een uitbraak van Legionella. Bij deze methode wordt de ogenblikkelijke kwaliteit bepaald van het geconsumeerde water aan een bepaald afnamepunt via een eerste afname (‘first draw’) van de kraan. Aangezien in veel gevallen enkel de eerste afname bij de monstername overeenkomt met een worst-case benadering in kader van een risico-evaluatie, is deze monstername meestal enkel gericht op één parameter of parametergroep. Wel kan de monstername voor bijkomende parameters gecombineerd worden met andere monsternemingsmethoden, zoals eerder beschreven. Voor deze bijkomende parameters geeft het resultaat dan geen worst-case situatie, maar een gemiddelde kwaliteit van het water zoals het geleverd respectievelijk geconsumeerd wordt. Staalname voor Legionella valt standaard onder dit type.

Naast deze type bemonstering worden er ook eisen betreffende het monsternamedocument vastgelegd dewelke door Laboratorium ECCA & BIOTOX eveneens reeds ingevoerd werden. Het nemen van een foto betreffende de monsternameplaats is hierbij een (facultatieve) actie.

Het tweede punt (2) gaat over het verplicht gebruik van specifieke recipiënten bij monstername (grondwater, drinkwater, afvalwater, ea.). Betreffende dit onderwerp verwijzen we naar de procedures dewelke u kunt terug vinden via volgende links: weblink & weblink.

Bovenstaande procedure beschrijft de voorbehandeling van de monsters voor de bepaling van het gehalte aan anorganische en organische parameters op water.  In deze procedure worden er o.a. richtlijnen gegeven in verband met het nodige monstervolume, het materiaal van het recipiënt waarin het monster wordt genomen en bewaard en eventuele voorzorgen die moeten genomen worden om watermonsters te bewaren met het oog op het uitvoeren van analysen. Indien u vanaf heden recipiënten aanlevert die niet voldoen aan bovenstaande richtlijnen, wordt dit op het rapport vermeld. Deze opmerking kan (zal) er toe leiden dat uw analyseresultaten door overheidsdiensten niet weerhouden worden.

Wij maken u er ook attent op dat de termijn tussen monstername en analyse eveneens (analyseafhankelijk) vastligt. Indien de termijn tussen staalname en aflevering niet correct gevolgd wordt, wordt dit eveneens op het rapport vermeld. Ook deze opmerking kan (zal) er toe leiden dat uw analyseresultaten door overheidsdiensten niet weerhouden wordt. Ter info, als algemene regel raden wij aan de monsters de dag van monstername (en ten laatste binnen de 24u na monstername) aan te leveren. Samen met de analyseaanvraag dient u ons eveneens de monsternamedatum aan te geven.

Tot slot willen wij u betreffende afvalwatermonsters aangeven dat vanaf 2013 de analyse “afmetingen zwevende stof” een veldmeting betreft. Deze meting dient dus tijdens de staalname uitgevoerd te worden.

Het mag duidelijk zijn, de wetgeving wijzigt voortdurend en de gestelde eisen worden steeds strenger. Laboratorium ECCA beschikt over een zelfstandig monsternameteam dat geaccrediteerd is om monsternames uit te voeren volgens de bovenvermelde procedures. Het gebruik van de correcte recipiënten en de garantie dat de monsters binnen de opgelegde termijn in het laboratorium worden geanalyseerd zijn alvast twee sterke argumenten om uw staalnames te laten uitvoeren door onze ervaren monsternemers. Indien u hierin interesse vertoont, bezorgen wij u graag een prijsofferte en/of jaarplanning via ons Customer Service team (contact: cs@labecca.be).