Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector

Waarschijnlijk bent u op de hoogte van de recente omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector.

Als uw partner voor voedings- en leefmilieuanalyses HEBBEN Laboratoria ECCA en BIOTOX (binnen uw jaarplanning en conform deze omzendbrief) alle noodzakelijke wijzigingen vanaf 1/1/2014 doorGEVOERD.

Naar aanleiding van deze omzendbrief, lichten wij u graag een aantal punten nader toe (en vragen wij u extra aandacht voor punten 1.3, 2.2 en 2.3):

1. Definities

1.1 Minimumvereisten en indicatorparameters

Minimumvereisten: microbiologische en chemische parameterwaarden die opgenomen zijn in de bijlage, punt I en II van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 waaraan water moet voldoen om als drinkwater geschikt te zijn. Deze worden geanalyseerd tijdens volledige controles. Het gebruik van water dat niet voldoet aan de minimumvereisten vormt een gevaar voor de gezondheid van de consument en is bijgevolg verboden. Bij de overschrijding ervan moeten herstelmaatregelen worden genomen en het water kan opnieuw worden gebruikt wanneer kan worden aangetoond dat het niet langer een gevaar oplevert. De genomen maatregelen en de bewijzen van herstel van de waterkwaliteit, moeten ter beschikking worden gehouden van de bevoegde overheid.

Indicatorparameters: microbiologische, chemische en fysicochemische parameterwaarden opgenomen in de bijlage, punt III van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 waaraan water moet voldoen om als drinkwater geschikt te zijn. Zij worden gecontroleerd tijdens volledige controles en gedeeltelijk tijdens routinecontroles. De overschrijding ervan impliceert dat de operator een gevarenanalyse uitvoert om te bepalen of deze overschrijding een risico inhoudt voor de gezondheid van de consument. Indien er een risico bestaat, moeten dezelfde maatregelen als voor de minimumvereisten worden toegepast.

1.2 Rechtstreeks / onrechtstreeks gebruik van drinkwater

Onder rechtstreeks contact verstaat men water dat rechtstreeks bij de bereiding van het levensmiddel wordt gebruikt en al dan niet meer in het eindproduct aanwezig is. Water dat onder de vorm van stoom, ijs, sproeiwater of verneveld water in contact komt met het levensmiddel wordt eveneens als rechtstreeks contact beschouwd. Onder onrechtstreeks contact verstaat men het gebruikte water voor de reiniging van werkoppervlakken, gereedschap, vaatwerk, machines, containers, transportbanden, filtersystemen enz. die rechtstreeks in contact komen of mogelijks onrechtstreeks in contact kunnen komen met levensmiddelen.

1.3 Behandeld leidingwater: verwarming

Deze behandeling kan gebeuren door middel van een doorstroomverwarmer, een waterverwarmer met warmwaterreservoir (opslag), een koffiezetapparaat, een verwarmingselement met verwijderbare weerstand, enz.

Indien u op heden een “waterverwarmer met warmwaterreservoir (opslag)” (bv. boiler) gebruikt voor verwarming en op heden enkel het pakket verwarming uitvoert, vragen wij u ons dit te melden zodat wij uw jaarplanning kunnen corrigeren naar verwarming & opslag.

2. Analyse & frequentie

2.1 Verplichting tot analyse

Indien putwater gebruikt wordt, dienen zowel Business to Business (B2B)  als Business to Consumer (B2C) drinkwatercontroles uit te voeren. Bij gebruik van behandeld leidingwater dient enkel business to business (B2B) drinkwatercontroles uit te voeren.

2.2 Analysefrequentie BEHANDELD LEIDINGWATER

In het geval van behandeld leidingwater zijn de bij Koninklijk Besluit van 14 januari 2002 voorgeschreven controlefrequenties eveneens van toepassing. Elke specifieke parameter voor elke behandeling moet worden geanalyseerd volgens de frequenties van de volledige controles en volgens de frequenties van de routinecontroles; deze frequenties worden dus opgeteld. Bijvoorbeeld voor onthard leidingwater en geen inerte leidingen betekent dit dat u 3x per jaar het volledige analysepakket dient uit te voeren, incl. metalen.

2.3 Analyse wijzigingen BEHANDELD LEIDINGWATER

  • Ontharden door ionenwisselende harsen (ontharding): toevoeging analyseparameter “Coliformen”.
  • Verwarming: analyses van metaaldeeltjes standaard verplicht * (onafhankelijk van inerte leidingen)
  • Ontsmetting via ozon: standaardanalysepakket met bromaat, jodaat, lood, Enterokokken en E. coli

* Na contact met het FAVV kunnen wij u melden dat bij de behandeling “verwarming” bijlage 2 foutief geen vermelding van opmerking 1 maakt. Dit wil zeggen dat deze opmerking wél van toepassing is en er bij inerte leidingen dus geen zware metalen uitgevoerd dienen te worden.

3. Putwater: aandacht voor natuurlijke aanwezigheid van elementen die genormeerd zijn

Naargelang de geologische formaties en de hoogte van de wateraanvoerende laag t.o.v. het grondniveau kan putwater van nature of door tussenkomst van de mens een hogere of lagere concentratie van bepaalde elementen vertonen waarvan de normen in het koninklijk besluit van 14 januari 2002 zijn opgenomen: antimoon, arseen, boor, bromaat, chloriden, fluoriden, nitrieten, nitraten, pesticiden, lood, natrium, enz.