Nieuwe erkenning - bodem - bodembescherming

Vanaf juli is laboratorium ECCA een erkenning rijker in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming. Deze omvat de parameters zuurtegraad (pH), organische koolstofgehalte (OC%), de manuele en of granulometrische textuurbepaling.

Deze analyses zijn opgenomen in de randvoorwaarden voor een steunaanvraag in de landbouwsector. Ze dienen te worden uitgevoerd op percelen die geen grasland zijn, of geen permanente bedekking hebben. Per areaal van 5 hectare dient minstens één geldige analyse te worden uitgevoerd. De analyse is geldig gedurende een periode van 5 jaar. Op basis van de bekomen analyse resultaten kan er een advies gegeven worden of er bijkomend organisch bemest of bekalkt moet worden.

Daarnaast zijn deze analyses ook in het kader van de mestwetgeving van groot belang. Een landbouwer kan deze analyses gaan gebruiken om aan te tonen dat zijn perceel niet correct is ingedeeld op basis van de geografische afbakening zand- en kleigronden, vastgelegd in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering. Deze indeling is belangrijk aangezien deze de bemestingsnormen, uitrijregeling en drempelwaarde voor het nitraatresedu vast legt. De analyse rapporten in het kader van het mestdecteet zijn geldig voor een periode van 3 jaar.