Conserveringseisen & eisen betreffende monsternamedocumenten (bodem/BVM/afval/bouwstof/waterbodem/...)

Wij wensen u in te lichten over de geldende regelgeving in het CMA rond minimale hoeveelheden, houdbaarheden en recipiënten. Wij verwijzen hiervoor naar de procedure dewelke u kunt terug vinden via volgende links (weblink 1 en de ontwerpprocedure die in februari 2014 geldig zal worden (weblink 2)).

Deze procedure beschrijft de voorbehandeling van de monsters voor de bepaling van het gehalte aan anorganische en organische parameters op bodem, waterbodem, bodem verbeterend middel, bouwstof en afval. Er worden o.a. richtlijnen gegeven in verband met het nodige monstervolume, het materiaal van het recipiënt waarin het monster wordt genomen en bewaard en eventuele voorzorgen die moeten genomen worden om monsters te bewaren met het oog op het uitvoeren van analysen.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten:

  1. SAP BODEM: glazen pot van min 400ml volledig gevuld.
  2. VLAREMA 2.3.1 (bodem verbeterend middel): emmer 10l voor 2/3 gevuld + glazen pot van min 200ml volledig gevuld.
  3. VLAREMA 2.3.2 (Bouwstof): emmer van 10l + glazen pot van min 200ml volledig gevuld.
  4. WATERBODEM: emmer van 10l + glazen pot van min 200ml volledig gevuld (enkel als er vluchtige analyses gevraagd zijn).
  5. AFVAL: emmer van 10l + glazen pot van min 200ml volledig gevuld (enkel als er vluchtige analyses gevraagd zijn).

Bemerking: Voor bouwstof en afval kunnen soms kleinere hoeveelheden worden aangeleverd in functie van de deeltjesgrootte. Voor waterbodem kan een emmer van 5l volstaan indien het gehalte DS > 50%.

Indien recipiënten aangeleverd worden die niet voldoen aan bovenstaande richtlijnen, wordt dit vanaf 01/01/2014 op het rapport vermeld. Deze opmerking kan (zal) er toe leiden dat uw analyseresultaten door overheidsdiensten als niet acceptabel worden aanzien.

Om dit probleem te vermijden, kunt u ten allen tijde correcte recipiënten aangeleverd krijgen via onze ophaaldienst (contact: planning@labecca.be). Indien u deze te ECCA wenst op te komen halen, kunt u een bericht sturen naar ons Customer Service team (contact: cs@labecca.be).

De staalname dient eveneens uitgevoerd te worden conform CMA. Gelieve dan ook steeds het monsternameverslag mee te zenden met de stalen. Vanaf 20/01/2014 wordt de aanwezigheid van een monsternameverslag vermeld op het analysecertificaat.

Zoals reeds in eerdere mailing vermeld, beschikt Laboratorium ECCA over alle nodige erkenningen monstername. Indien gewenst kan ons zelfstandig monsternameteam instaan voor de monstername zodat deze monsters direct op een conforme manier bemonsterd en geconserveerd worden. Monsters die dienen om een certificaat aan te vragen bij OVAM, FOD of VLM zijn verplicht te bemonsteren door een erkende instantie. Laboratorium ECCA beschikt als enige instantie over alle nodige erkenningen.

Indien u hierin interesse vertoont, bezorgen wij u graag een prijsofferte via ons Customer Service team (contact: cs@labecca.be).