Meer informatie over meetcampagnes

Meer informatie over meetcampagnes

Het Heffinsprincipe

De huidige afvalwaterheffingsregeling werd ingevoerd op 1 januari 1991 en is gebaseerd op het principe "de vervuiler betaalt". De heffing heeft als doel enerzijds de verbruiker aan te zetten om zuiniger om te springen met water en anderzijds om de vervuiler te laten bijdragen in de kosten die de overheid maakt om het afvalwater te zuiveren. De bedrijven moeten zoveel mogelijk zelf zuiveren en investeren in productietechnieken waarbij zo weinig mogelijk afvalwater ontstaat.

Iedereen die in het Vlaams gewest water verbruikt en/of loost is heffingsplichtig. In geval het leidingwater betreft, wordt de persoon waaraan de watermaatschappij het waterverbruik factureerde, beschouwd als heffingsplichtige voor dit waterverbruik.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is de instantie die de heffingsbedragen van de gezinnen, de bedrijven en de landbouw int.

Bij het berekenen van de heffing wordt een onderscheid gemaakt tussen "kleinverbruikers" en "grootverbruikers". Kleinverbruikers hebben per jaar een waterverbruik kleiner dan 500 m 3 en/of een eigen waterwinning met pompcapaciteit kleiner dan 5 m 3 /u. Het zijn in hoofdzaak de gezinnen. Ook kleine bedrijven en diensten die maar weining water verbruiken, behoren tot de kleinverbruikers. Grootverbruikers zijn voornamelijk bedrijven: ze hebben een waterverbruik groter dan 500 m 3 en/of een eigen waterwinning met pompcapaciteit groter dan 5 m 3 /u.

Enkel het principe van de heffing bij grootverbruikers wordt hier verder besproken.