Milieu

Materialen / Afval

Bodemverbeterend middel en meststof

Laboratorium ECCA is erkend voor zowel monstername als analyses van bodemverbeterende middelen (BVM). Standaard wordt het VLAREMA pakket 2.3.1 uitgevoerd. Bijkomende analyses zoals pesticiden, fenolen, petrogene en biogene fractie en zelfs ecotoxtesten behoren tot het gamma aan analyses mogelijk op BVM.

Bouwstof

Het monsternameteam beschikt over alle erkenningen voor de bemonstering van puingranulaten en andere vaste stoffen en staalname van asbest; zowel in puingranulaten (hopen) als in verhardingslagenen. In het lab worden de analyses uitgevoerd conform VLAREMA 2.3.2A eventueel aangevuld met een kolomproef (pakket 2.3.2B).

Stortplaatsen

Monsters wordt onder erkenning door het eigen monsternameteam bemonsterd en het lab is voert de analyses uit voor de aanvaardbaarheidscriteria voor zowel stortplaatsen cat 1, 2 als 3.

Verbranding

Laboratorium ECCA beschikt over de erkenning voor de monstername van houtafval en ander afval voor verbranding.

Dierlijk afval

Dierlijk afval wordt bemonsterd door eigen monsternemameteam en de microbiologische analyses worden in het lab onder erkenning uitgevoerd.

Water

Afvalwater

Laboratorium ECCA voert analyses uit in kader van algemene, sectoriele en bijzondere lozingsvoorwaarden.

  • Naast de verplichte VLAREM II controles worden meetcampagnes gebruikt om uw heffing exact te bepalen
  •  
  • Wil u de directe impact van afvalwater op het ecosysteem kennen dan kan dit aan de hand van ecotoxicologie. Laboratorium ECCA is erkend voor alle ecotoxtesten.
  •  
  • Tot slot kan de biodegradeerbaarheid van influent bepaald worden aan de hand van Zahn-Wellens testen; het effluent van de Zahn-Wellens test kan eventueel verder onderzocht worden via ecotoxtesten en/of andere chemische analyses.

Oppervlaktewater

De milieukwaliteitsnormen (MKN) op oppervlaktewater werden in het het Besluit van 21 mei 2010 vastgelegd door de Vlaamse Regering. Deze normen worden vaak als instrument aangewend door de vergunningverlenende overheid bij het opleggen en bepalen van lozingsnormen in milieuvergunningen. Laboratorium ECCA beschikt over de nodige erkenningen om deze analyses voor u uit te voeren.

 Grondwater

Conform VLAREM wordt aan de hand van de hoofdionen in het grondwater de kwaliteit van het water gemonitored. Deze ionenbalans (kationen en anionen) wordt in sommige gevallen aangevuld met tijdelijke hardheid, boor en andere analyses.

Drinkwater

Water bestemd voor menselijke consumptie ofwel drinkwater dient aan verschillende wetgevingen te voldoen. Afhankelijk van de geldende wetgeving kunnen de bijhorende analyses door het laboratorium uitgevoerd worden.

  • Putwater conform KB 14/01/2002.
  • Mineraal en bronwater conform KB 15/12/2003
  • Leidingwater conform FAVV richtlijn.

Mestdecreet

Bodem

Laboratorium ECCA is erkend voor de analyse van het nitraatresidu in bodem. Bovendien beschikken we over een monsternameteam dat de staalname conform de VLM eisen uitvoert.

Mest

Ons team van monsternemers is erkend voor staalname op mest (zowel vloeibare als vaste mest).

Standaard wordt het N/P gehalte bepaald, eventueel aangevuld met K en Ammonium. Dit zowel voor VLM aanvragen als FOD aanvragen.

Verwerkte mest

Ook de staalname van verwerkte mest wordt onder erkenning uitgevoerd. Het lab is erkend voor de analyses van de microbiologische parameters, aangevraagd in het kader van zowel VLM als FOD controles.

 

Grond

Grond

Laboratorium ECCA voert zowel staalnames en analyses uit in kader van een oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en bodemsanering. Bovendien beheren we voor u het volledige onderzoek inclusief de aanvraag van een bodemattest.

Grondwater

Een team van erkende monsternemers staat klaar om uw grondwater te bemonsteren. De analyses worden vervolgens conform de opgelegde procedures in het lab geanalyseerd. Voor het plaatsen van peilbuizen wordt er samengewerkt met een externe partner.

Grondverzet

Wanneer het grondverzet meer dan 250 m³ bedraagt, is een onderzoek naar de kwaliteit van de uit te graven bodem bijna altjd verplicht.Laboratorium ECCA zorgt voor staalname, analyses, beoordeling en aanvraag van bij de grondbank.

Waterbodem

Staalnames van bagger en ruimingspecie worden in eigen beheer, conform de richtlijnen van OVAM en onder erkenning, uitgevoerd. Ook de analyses worden onder erkenning uitgevoerd. Bovendien kunnen, indien gewenst, de resultaten getoetst worden aan de wettelijk normen. Op basis hiervan kunnen we advies verlenen of de bagger en/of ruimingsspecie op de oever kan geplaatst worden, als bodem gebruikt worden, als bouwstof gebruikt worden of kan worden afgevoerd als afval.

Laboratorium ECCA beschikt eveneens over de mogelijkheden om ecotoxtesten en chemische analyses uit te voeren zoals beschreven in de TRIADE.