Asbest

Asbest en sloopopvolgingsplannen: advies

Laboratorium ECCA voert voor uw bedrijf een asbestinventarisatie uit. Die is bij renovatie- of sloopwerken verplicht voor elke werkgever. Na de staalname en analyse van de mogelijke schadelijke stoffen in het gebouw wordt een duidelijk rapport opgesteld. Onze experten staan u ook bij bij de opmaak van uw sloopopvolgingsplan. In zo’n plan krijgt u een helder overzicht van de herkomst van de materialen en hoe ze ingezameld, opgeslagen en afgevoerd worden. Maar daarmee is de kous niet af. Een sterk en gedetailleerd advies kan niet ontbreken. Door onze expertise komt u direct te weten wat de volgende stap is. Wij gidsen u doorheen het volledige proces.

Sloopopvolgingsplan

Laboratorium ECCA is erkend als Tracimat-deskundige. Wij zien toe op de herkomst en correcte afvoer van afvalstoffen bij de sloop van gebouwen. Voordat een pand gesloopt wordt, moet de sloper een plan voorleggen. Dat plan kan ons laboratorium voor u opstellen. Daarbij is de eerste stap om de gevaarlijke afvalstoffen vast te stellen en te verwijderen. Met een opvolgingsplan krijg je een duidelijk inzicht in welke materialen gebruikt worden in je gebouw en of ze al dan niet schadelijk zijn. Dat plan moet nauwgezet nageleefd worden. Een opvolgingsplan is verplicht voor alle renovatiewerken, sloopwerken of ontmantelingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, als het af te breken bouwvolume van het gebouw meer dan 1000 m³ bedraagt. Je dient het plan in samen met het aanvraagdossier van de omgevingsvergunning. 

Als Tracimat-deskundige maakt laboratorium ECCA voor u een sloopopvolgingsplan op. Daarin geven we weer welke materialen tijdens de werkzaamheden zullen vrijkomen. We maken een onderscheid tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke materialen. Dat gebeurt via een deskundig traceerbaarheidssysteem. Een sloopattest kan enkel goedgekeurd worden als er het puin correct ingezameld en afgevoerd kunnen worden. Naast een voorgaand controleonderzoek voeren we ook controles uit na de sloopwerken.

Asbestinventaris

Bij sloop- of renovatiewerken is een asbestinventarisatie verplicht voor elke werkgever. Het doel is sporen van asbest in het gebouw vast te stellen, te rapporteren en te verwijderen. Zo wordt de gezondheid en veiligheid van de werknemers beschermd en gegarandeerd, omdat ze blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen. Vóór de werkzaamheden moet  de werkgever een rapport van de inventarisatie voorleggen. Daarin brengt hij verslag uit van de analyse van verdachte materialen. 

Laboratorium ECCA inspecteert het gebouw op de aanwezigheid van asbest en is erkend om de nodige stalen te nemen van de materialen in de constructie die vermoedelijk asbest bevatten. Deze staalname kan destructief of niet destructief van aard zijn. In een overzichtelijk rapport sommen wij de asbesthoudende materialen op. Daarnaast geven we een risicoanalyse en gedetailleerd advies over hoe je de blootstelling aan asbest kan voorkomen. Op die manier kunnen asbesthoudende materialen verwijderd worden voordat de werkzaamheden van start gaan. 

De inventaris moet regelmatig gecontroleerd worden. Ook voor die controle kan u terecht bij onze deskundigen. Daarbij kijken we hoe de situatie geëvolueerd is en of er opnieuw actie ondernomen moet worden.
 

Asbestanalyses

Je kan onze erkende vakmensen inschakelen voor een asbestanalyse. Met het blote oog kan u asbest in bewerkte materialen niet herkennen. Daarvoor zijn grondige analyses nodig. Komt u een verdacht materiaal tegen, dan kunnen wij u snel zekerheid geven over de aanwezigheid van asbest. Als u vermoedt dat een materiaal asbest bevat, zijn onze vakmensen erkend om u daarover uitsluitsel te geven. Dat gebeurt met behulp van gepolariseerde lichtmicroscopie (PLM). Via optische identificatie controleren we of er asbest aanwezig is in het verdacht materiaal. Daarvan krijgt u een overzichtelijk analyserapport. Wij voeren analyses uit op de matrixen lucht, water, bouwmaterialen, puin en (water)bodem.